LEVERANSE FRA EKSTRA RESSURS

SOLID FAGLIG KVALITET

Våre kunder skal være trygge på at vår leveranse er solid og fullstendig, at rapporteringen er nøyaktig og korrekt, og faglig godt fundert. Vi har etablert interne kvalitetssikringsrutiner som sikrer god oppfølging og gode rutiner på alle løpende regnskapsoppdrag.


DEDIKERTE MEDARBEIDERE I TETT DIALOG MED EIER OG ADMINISTRASJO

Alle våre kunder har en egen kundeansvarlig. Denne har løpende kontakt med kunden, overordnet kundeansvar og sørger for kvalitetssikring av regnskapsleveransene. Kundeansvarlig har alltid høy regnskapsfaglig kompetanse. God og løpende kommunikasjon med kunden sikrer felles forståelse og at vi mottar all nødvendig informasjon og dokumentasjon.


LEVERING TIL RETT TID

Vi passer på at frister og krav fra myndighetene etterfølges på en betryggende måte, og har faste oppfølgingssystem og løpende kommunikasjon med kunden rundt dette.

TILPASNING TIL KUNDENS BEHOV

Vi tilpasser i størst mulig grad ressurser, rutiner og system til ulike rapporteringsbehov og/eller behov for ulike regnskapstjenester. Innledningsvis går vi opp forventinger og krav - både kundens og Ekstra Ressurs sine - slik at vi sammen oppnår et regnskap med god kvalitet og i henhold til gjeldende lover og regler.


KUNDENS FORLENGEDE ARM PÅ REGNSKAPSSIDEN
Vi har kompetanse til å være en aktiv samarbeids - og diskusjonspartner i regnskap, avgiftsmessige og skatterelaterte problemstillinger. Vi vil også kunne ivareta en økonomisjefrolle for kunden, med tettere oppfølging og tilleggsoppgaver utover det rent regnskapsmessige.

KRAV TIL KUNDEN

Våre leveranser bygger på mottatt informasjon og dokumentasjon fra kunden, og er derfor avhengig av at denne er fullstendig og har god kvalitet.